Chase Rutkowski

MrChaser

University of Alberta

MrChaser#4350

Rocket ID

14 - 20

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

CSL Game History

Date Team

Oct 26, 2019

vs

Oct 26, 2019

vs

Oct 26, 2019

vs

Oct 26, 2019

vs

Oct 26, 2019

vs

Nov 2, 2019

vs

Nov 2, 2019

vs

Nov 2, 2019

vs

Nov 9, 2019

vs

Nov 9, 2019

vs

Nov 9, 2019

vs

Nov 9, 2019

vs

Nov 16, 2019

vs

Nov 16, 2019

vs

Nov 16, 2019

vs

Jan 18, 2020

vs

Jan 18, 2020

vs

Jan 18, 2020

vs

Jan 18, 2020

vs

Jan 18, 2020

vs

Feb 8, 2020

vs

Feb 8, 2020

vs

Feb 8, 2020

vs

Feb 8, 2020

vs

Feb 8, 2020

vs

Feb 8, 2020

vs

Mar 4, 2020

vs

Mar 4, 2020

vs

Mar 4, 2020

vs

Mar 5, 2020

vs

Mar 5, 2020

vs

Mar 5, 2020

vs

Mar 5, 2020

vs

Mar 5, 2020

vs